Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

 
Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης


Βιβλιογραφικοί Κατάλογοι:
Κατάλογος Βιβλιοθήκης Ε.Μ.Π. (Opac)

Ζέφυρος
Ενιαία πρόσβαση στους Καταλόγους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Συλλογικός Κατάλογος Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ηλεκτρονικές Πηγές:
Βάσεις Δεδομένων - Μόνο συνδρομές Heal-Link.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης της Βιβλιοθήκης δεν υπάρχουν ενεργές συνδρομές ηλεκτρονικών περιοδικών και βάσεων δεδομένων (Web Of Science, Jstor, Journal Citation Reports κλπ).
Ο Σ.Ε.Α.Β. (HEAL-Link) ανακοίνωσε ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξε εξέλιξη στο θέμα της έγκρισης του προϋπολογισμού του HEAL-Link για τα ηλεκτρονικά περιοδικά από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Σαν συνέπεια οι περισσότεροι εκδότες θα διακόψουν την πρόσβαση στις 1-4-2013 στα ηλεκτρονικά περιοδικά για τα μέλη του HEAL-Link.


Ηλεκτρονικά περιοδικά Heal-Link.

Πληροφοριακή συλλογή:
Ηλεκτρονικά Βιβλία / E-books

Εγχειρίδια / Handbooks

Μονογραφίες / Monographs

Εγκυκλοπαίδειες / Encyclopedias

Λεξικά / Dictionaries

Ηλεκτρονική Υποστήριξη Μαθημάτων:
Ηλεκτρονικά μαθήματα / E-courses

Ηλεκτρονικά βιβλία (e-books) Ε.Μ.Π.

Κατάλογος Βιβλίων Συλλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ε.Μ.Π.

Ελληνική Επιστημονική και Τεχνική Βιβλιογραφία (1830-1940)

Βιβλιογραφική Υποστήριξη Μαθημάτων